Dobrotárna

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Dobrotárna, se sídlem Krajní 2075, 250 88 Čelákovice, www.dobrotarna.cz

provozovatel: Ing. Lucie Jeníková, se sídlem Krajní 2075, 250 88 Čelákovice, IČ: 035 57 545 (dále jen: „Správce“)

Udělení souhlasu

Tímto uděluji souhlas se zařazením osobních údajů (jméno a příjmení, e-mail, telefonní číslo, adresa) do databáze Správce a s jejich zpracováním pro marketingové účely včetně nabízení obchodu a služeb, jakož i zasílání obchodních sdělení mimo jiné prostřednictvím elektronických prostředků ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti (zejména formou e-mailu, telefonicky a SMS zprávami).
Souhlas poskytuji na dobu 10 let.

Tímto dokumentem jsem byl/a poučena/a o mém právu na přístup k mým osobním údajům, a současně o právu kdykoliv odmítnout či odvolat tento souhlas. Dále jsem byl/a poučen/a o tom, že pokud zjistím nebo domnívám-li se, že Správce nebo zpracovatel provádí zpracování mých osobních údajů, které je v rozporu s právem na informace, přístupem k osobním údajům, mám právo požadovat bez zbytečného odkladu jejich opravu nebo výmaz, omezení zpracování, právo získat osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů a právo podat stížnost u dozorového úřadu.

Pokud Správce hodlá osobní údaje zpracovávat pro jiný účel, než pro který byl souhlas udělen, je povinen mi ještě před dalším zpracováním poskytnout informace o tomto jiném účelu.

Správce prohlašuje, že neprovádí automatizované rozhodování, včetně profilování.